Dodržování tohoto etického kodexu je nedílnou podmínkou pro členství každého realitního makléře v Asociaci Spolupracujících RK & Makléřů
ETICKÝ KODEX

ASRKM stanovuje následující zásady etiky:
Asociace Spolupracujících RK & Makléřů dále jen "ASRKM" zajišťuje správu prodejního systému, který zajišťuje spolupráci mezi jednotlivými členy ASRKM a dohlíží nad dodržováním pravidel spolupráce. Eviduje veškeré nabídky nemovitostí a bytů všech svých členů s cílem zajistit co nejrychlejší prodej s podílem na provizi člena, který nabídku do systému vložil s členem, který zajistil kupující.
Pro naplnění základního cíle ASRKM, jímž je rychlý prodej nemovitostí a dlouhodobá prosperita jednotlivých členů, která zajistí profesionální úroveň vykonávané činnosti. Je nezbytné, aby ASRKM byla veřejností vnímána jako asociace s jednotným charakterem, respektující oprávněné zájmy členů i veřejnosti.

Úvod
Etický kodex je základním dokumentem popisujícím zásady chování, jejichž respektování a dodržování je očekáváno od všech členů ASRKM. Jeho cílem je sjednotit vystupování celé asociace a vtisknout tím jednotný charakter ASRKM, jednak jako asociace vystupující navenek, a současně i jako asociace ve vztahu k jejím členům.

Za etické chování v duchu tohoto kodexu se považuje zejména:

 1. čestné jednání v souladu s dobrými mravy

 2. neuvádění v omyl a neposkytování nepravdivých informací

 3. nenabízení služby za podmínek, o kterých je předem známo, že jsou nesplnitelné

 4. dodržení daného slova

Dobré jméno ASRKM i jejich členů, životaschopnost a prosperita je základem pro rozvoj celé asociace.

Přístup členů ASRKM ke své práci
Členové ASRKM si musí být vědomi skutečnosti, že základním cílem jejich práce je profesionální servis a prosperita každého člena společenství ASRKM a za tím účelem:

 1. pracují svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností v souladu s právními předpisy a dodržují zásady spolupráce s členy ASRKM
 2. jednají vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentují a v zájmu svých klientů 
 3. při rozhodování se nenechávají ovlivňovat pohlavím, věkem, rasou, národností, vyznáním nebo sexuální orientací
 4. v maximální možné míře pracují na rozvoji svých schopností a dovedností
 5. Systém s daty ASRKM užívají pouze k dosažení stanoveným účelům a cílům a chrání je před zneužitím.

Spolupráce mezi jednotlivými členy ASRKM
Předpokladem kvalitní spolupráce je zejména zejména:

 1. aktivní a efektivní komunikace a spolupráce pro dosažení rychlého prodeje
 2. otevřená a vzájemná informovanost o všem, co může mít vliv na kvalitu spolupráce při realizaci prorodeje nemovitostí a bytů mezi jednotlivými členy
 3. slušné, ohleduplné a kolegiální chování mezi členy ASRKM
 4. uplatňování spolupráce s dalšími realitními makléři asociace pokud je to v zájmu klienta
 5. jednání v souladu se stanovami ASRKM a platnými právními normami ČR

Vztah ke klientům, obchodním partnerům a veřejnosti
Předpokladem pro úspěšný rozvoj ASRKM je rovněž vystupování navenek s cílem udržení stávajících a získání nových klientů. Za tímto účelem je pro členy ASRKM nezbytné:

 1. dbát na udržení dobrého jména každého člena ASRKM, jednat s klienty a obchodními partnery otevřeně a eticky a totéž vyžadovat při jednáních i od druhé strany
 2. prezentovat ASRKM svým vysokým osobním nasazením s vědomím, že nejúčinnější prezentací ASRKM jsou výsledky nejen asociace, ale i každého jednotlivého člena
 3. jednat tak, abychom byli vnímáni jako součást celé ASRKM 
 4. využívat zkušeností, znalostí místních podmínek, orientace na tuzemském i zahraničním trhu 
 5. zajišťovat úplnou spokojenost klientů, k tomu získávat detailní informace o jejich požadavcích
 6. řídit se zásadou, že neexistuje důležitější a méně důležitý zákazník
 7. při výběru partnerů vybíráme firmy a osoby s dobrou pověstí
 8. být si vědomi toho, že klient hodnotí ASRKM vždy, nejen podle odvedené práce, ale i podle přístupu jednotlivých členů ASRKM podle jejich chování, vzhledu a vystupování
 9. nabízet klientům komplexní zabezpečování jejich potřeb a volit takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch zákazníka
 10. práci pro klienta provádět kvalitně s vědomím, že špatně odvedená práce jednoho jediného člena ASRKM dokáže znehodnotit úsilí všech ostatních
 11. chránit s veškerou péčí informace o klientech a nakládat s nimi jako s důvěrnými, pokud klient nedá souhlas s jejich zveřejněním a to i po ukončení spolupráce

Střet zájmů
Členové ASRKM jsou povinni předcházet situacím, ve kterých by se jejich soukromé či finanční zájmy mohly dostat do střetu zájmů se členy ASRKM.

Obchodní tajemství a důvěrné informace
Předmětem obchodního tajemství se rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, technické či jiné povahy související s podnikáním, které mají skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Důvěrnými informacemi jsou zejména jakékoliv informace o zaměstnancích, členů ASRKM, klientech, obchodních partnerech, o finanční situaci, know-how, jakož i o uzavřených či uzavíraných smluvních vztazích.

Členové ASRKM jsou vázáni mlčenlivostí k informacím, které jsou určeny pouze členům ASRKM uložených v interním systému ASRKM. Mají povinnost chránit je proti zneužití a nesdělovat je dalším osobám nečlenům ASRKM bez předchozího písemného souhlasu ASRKM. Tato povinnost platí i po ukončení členství v ASRKM.

Informace o ASRKM sdělované třetím stranám na základě právních předpisů mohou poskytovat pouze osoby k tomu v ASRKM pověřeni přímo představenstvem.

Styk s médii a poskytování informací pro veřejnost může řešit pouze prostřednictvím tiskového mluvčího ASRKM.

V případě, že se kterýkoliv člen ASRKM v souvislosti s danou činností seznámí se skutečností, která je ve smyslu zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, v platném znění považována za utajovanou, má povinnost zachovávat o ni mlčenlivost.

Veškeré údaje týkající se členů ASRKM nebo jejich klientů jsou získávány, zpracovávány a poskytovány třetím osobám výlučně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Nakládání se získanými osobními údaji je realizováno pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Korupce

Členové ASRKM nesmí:

 1. požadovat ani přijímat platby, osobními dary či jiná plnění, u kterých při rozumném zvážení lze předpokládat, že by mohly ovlivnit obchodní jednání, nebo které překračují hranice běžné pohostinnosti 
 2. poskytovat jménem ASRKM obchodním partnerům, zástupcům státní správy a dalším osobám úplatky ani jiné výhody, které mají za cíl získat zakázky, výhody nebo prospěch pro ASRKM a její členy

Dohody za ASRKM se třetími stranami, např. s poradci, sponzory, zástupci či jinými zprostředkovateli aj., nesmějí být zneužívány k tomu, aby na jejich základě mohly být poskytovány výhody jiným osobám, včetně zástupců veřejné správy.

Výše uvedené jednání je považováno za hrubé porušení se všemi z toho vyplývajícími následky včetně ztráty členství v ASRKM.

Hospodářská soutěž

Členové ASRKM:

 1. se zavazují při soutěži o postavení na trhu dodržovat etické zásady obchodních vztahů a pravidel slušné a otevřené soutěže
 2. se musí zdržet jednání, které by mohlo vést k porušení pravidel soutěže či právních předpisů 

Členové ASRKM jsou povinni:

 1. dodržovat stanovený etický kodex
 2. seznámit s tímto rozhodnutím neprodleně všechny podřízené spolupracovníky a informovat je o nezbytnosti dodržování stanovených zásad a o možných důsledcích v případě jejich porušování
 3. kontrolovat dodržování stanovených zásad etiky společenství ASRKM
 4. v případě zjištění přestupku vůči těmto zásadám přijímat odpovídající opatření, která mohou obsahovat i výpověď z pracovního poměru či smluvního vztahu a uplatnění náhrady za vzniklou škodu právní cestou

 

 
Partneři serveru: vyhledávač eReality, Reality Int. , CarWrap US , PJ rent
© 2024 ASRKM
Všechna práva vyhrazena. Jakékoli přebírání, kopírování, šíření či jiné užití tohoto textu či jeho částí bez souhlasu ASRKM je porušením autorského zákona a podléhá příslušným sankcím.
MLS Czech Republic - Multiple Listing System